E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויקהל - תשע"א
פשוטו של מקרא
עם - אצל
הרב וו. ראזענבלום
תושב השכונה

בפרש"י פרשת וישלח ד"ה עם שכם (לה,ד): "אצל שכם". ויש להעיר, שבפרשת חיי שרה כתיב (כה,יא): "וישב יצחק עם באר לחי ראי". ולמה לא פירש רש"י שם שהפירוש של "עם" הוא "אצל".

האל - כמו האלה

בפירש"י פרשת וירא ד"ה האל (יט,ח): "כמו האלה". וכן על דרך זה פירש רש"י בפרשת תולדות (כו,ג).

והנה בפרשת וירא כתיב (יט,כה): "ויהפך את הערים האל וגו'". ולמה לא פיראש רש"י גם כאן שהפירוש הוא "במו באלה".

וממה נפשך, אם רש"י סמך שהבן חמש למקרא יזכור מה שפירש בפרשת וירא לא היה צריך לפרש עוד פעם בפרשת תולדות. ואם לא סמך על זה למה לא פירש עוד פעם בפרשת וירא.

ודוחק לומר לכאורה שהיות שפירש כבר באותה סדרה גופא שהפירוש הוא "כמו האלה" שוב אין צריך לפרש, משא"כ בפרשת תולדות שהוא כמה סדרות אחר פרשת וירא מוכרח לפרש עוד פעם.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא