E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ ויקהל - תשע"א
אגרות קודש
תשלומי מעשר כספים כשמצב הפרנסה דחוק [גליון]
הרב מנחם מענדל רייצס
קרית גת, אה"ק

בקובץ האחרון העיר הרב ב. א. שי' בארוכה בענין הפרשת מעשר לצדקה בשעת הדוחק - ע"פ מכתב רבינו בנידון זה (נדפס באג"ק חי"ז ע' רסב), שמורה להפריש בפועל רק מחצית מן המעשר.

וכנראה אישתמטיתיה ממענה נוסף של רבינו בנושא זה (בדיוק לפני ארבעים שנה - ה' אדר תשל"א, נדפס באג"ק חכ"ז ע' צא), וזלה"ק: "בנוגע להפרשת מעשר לצדקה - עד לכשירחיב יפריש בפועל מעשר מן המעשר והשאר ירשום בפנקסו שזוקף במלוה".

ולא באתי אלא להעיר לשלימות הענין.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא