Haoros.com, haoros ubiurim oholei torah
Shiurim

יו"ד שבט - ש"פ בשלח - תשע"א

להורדת הקובץ

שונות

אודות הספר "דעתן עלך" - ע"פ חידושו של רבינו [גליון]

המערכת

דקובץ "הערות וביאורים"

בגליונות הקודמים נידון ע"ד הספר "דעתן עלך" על מס' בבא קמא מהרה"ג ר' מאיר אליטוב שליט"א: ספר זה מבוסס על ההנחה שעל פי הבנתו בהדרן רבינו על מס' בבא קמא הוא מבאר כמה וכמה מחלוקות וסוגיות במס' בבא קמא. הת' י"פ גלוכובסקי העיר שהספר בנוי על הבנה מוטעית בשיחת רבינו, ועל כך השיב המחבר שמוכח מהשיחה שזו הכוונה לפחות ע"ד הרמז (ובלשונו "געשמאק צו זאגן").

בדרך כלל אין זה תפקיד להכריע בין דיעות החולקים בשקו"ט בקובצנו, אלא רק להבטיח שהכותבים מתייחסים לגופו של ענין כדרכה של תורה, וירא הקהל וישפוט.

ברם בנושא זה הנראה לנו כנושא כללי בדרך הבנת תורת רבינו בכלל ובפרט בשימוש בדרך זו בהבנת סוגיות הש"ס אצל תלמידי ישיבתנו ואצל הקוראים בכלל, ראוי להביע את דעת בזה.

נראה פשוט שלא מדובר כאן בלימוד הסוגיות לאשורן כמבואר בקונטרס עץ החיים לכ"ק אדמו"ר מהורש"ב נ"ע מייסד ישיבת תומכי תמימים. ועל כן, גם אם נניח שהבנת המחבר בשיחת רבינו, וביאוריו בסוגיות השונות במס' בבא קמא, הם מה"שבעים פנים לתורה", חייבת האמת להיאמר, שלא זו הדרך המקובלת ללמוד את שיחות רבינו, וכ"ש וק"ו שלא זו הדרך ללמוד סוגיות בש"ס ופוסקים אליבא דנפשי' כדבר השווה לכל נפש.

שיחותיו ורשימותיו של רבינו זי"ע הם אכן מה"נפלאות שבתורה", ומתוקים מדבש ונופת צופים, אבל כמה מהם (כגון ה"לשיטתי'") שייכים ללימוד מסוג נעלה ביותר השייך ליחידי סגולה, ולאדם מן השורה קשה מאד להגיע לבירורם על בוריים (שכן קל מאד לטעות בכגון דא בדימוי מילתא למילתא וכיו"ב), ולכן יש להזהר מאד שלא להגיע לידי טעות בדרך זו, אלא יש ללכת בדרך הסלולה שניתנה לנו ע"י אדמו"ר הרש"ב בקונט' הנ"ל, כמבואר בכמה מקומות בשיחות ומכתבי כ"ק אדמו"ר זי"ע כיצד הלימוד צריך להיות כמבואר בקונט' הנ"ל. [ובענין ה"לשיטתי'" ידועים דברי אדמו"ר הריי"צ בספר השיחות תש"ב (ע' 28): "וואס האסטו צו רבא'ן צו פירן אים בשלשלאות של ברזל פון עירובין אין כתובות", שגם מזה נראה עד היכן צריכה להיות הזהירות בכגון דא].

[המחבר שליט"א מציין לדרכו של הראש ישיבה ר' יהודה עבער הי"ד, ועל זה יש לציין לדברי רבינו באגרות קודש אדמו"ר הריי"צ כרך טו אודות הר"י עבער: אבל דבר טוב ניכר בו גם בהשקפה ראשונה, שדרכו בלמוד הוא על אתר גופא - אויף אַן אָרט - בלא ורמינהו וראיות ממרחק, כ"א בסברא במקומו].


תוכן הענינים
גאולה ומשיח   
- בענין הארון והנפק"מ בביהמ"ק השלישי   
- וגר זאב עם כבש: כפשוטו אומשל וחידה - שיטת הרמב"ם בזה   
- קיבוץ גליות בזכות לימוד ספרי הלכה ע"ד לימוד המשניות   
- אליהו הנביא יפשוט כל הספיקות   
לקוטי שיחות   
- תשובת ב"נ לפני מ"ת   
- גדר מצות תשביתו לפי הרבי ואדמו"ר הזקן   
- עשרה בטבת שחל בשבת   
- בענין מעלת ההשגח"פ בבני ישראל   
- הגדר ד"פועל" [גליון]   
נגלה   
- במשנה: בר"ה כל באי העולם עוברין לפניו   
- שיטת הר"ח בענין נכרי שכיבשתו וכו'   
- רשותו של אדם לענין חמץ   
- "אור לארבעה עשר" במשנתו של הרבי   
- חד למעוטי נכרי וחד למעוטי הקדש   
- רש"י ד"ה ש"מ   
חסידות   
- מאמר באתי לגני - תשי"א אות ד'   
- העולם עצמו - רצון העצמות   
- הצמצום לפי נפש החייםוהרמח"ל כמו שמבואר בדא"ח   
- מה בין הטוב שבנה"ב דישראל לטוב שבאוה"ע   
- oldבעניין המדרש באתי לגני לגנוני    
- סדר העניינים בד"ה באתי לגני השי"ת - פרק א'   
- nd הערות במאמר באתי לגני תשי"א [גליון]   
רמב"ם   
- בדין תפלה בצבור   
הלכה ומנהג   
- היו לפניו מין דגן משעורים, ייןוזיתים - על מה יברך קודם?   
- לימוד תורה לתלמיד שאינו הגון   
- השארת הלחם על השולחן בעת ברכת המזון   
- מעוברת בחביטת הערבות בהושענא רבה   
- ברכת המוציא על לח"מ שע"י הבני בית   
- בור זריעה במקוה שיש לו פילטער [גליון]   
פשוטו של מקרא   
- "ותן זרע"   
- "עד בכור השבי"   
- "עבדים חסר" [גליון]   
שונות   
- אודות הספר "דעתן עלך" - ע"פ חידושו של רבינו [גליון]   
- הערות ל"ספר היובל הערות וביאורים"   
- שנת פטירת ר' שלום שכנא אבי הצמח-צדק   
- הדלקת נ"ח בפנים   
היום יום   
- חודש טבת   

דף הבית גליון נוכחי ארכיון
אודותינו תגובות שליחת הערה