E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ חיי שרה – מבה"ח כסלו - תשס"ו
גאולה ומשיח
חזרת נבואה בתחילת ימות המשיח [גליון]
הרב פנחס קארף
משפיע בישיבה

בגליון העבר כותב הגראי"ב גערליצקי שי': "והנה ידועה שיטתו של הרבי בליקוטי שיחות חי"ד פ' שופטים ב' דאף שאמרו משמתו נביאים האחרונים חגי . . נסתלקה רוה"ק מישראל", שמזה משמע לכאורה שא"א שיקום נביא בזה"ז, עכצ"ל דזה אינו, דמפורש בכ"מ בדברי חז"ל שהיתה גם לאח"ז השראת רוה"ק, עיי"ש.

ומקשה: "ויש לעיין אם אפשר לתווך זה עם דברי הסמ"ג הנ"ל שמלאכי ניבא ש"ממני עד שיבוא אליהו לא יעמוד נביא".

ואח"כ כותב: "ולפי"ז שוב אפ"ל כנ"ל עפ"י השיחה בחכ"ט, דנבואת מלאכי אכן היתה רק בנוגע לנביא שהוא במדריגה כמוהו וכשאר הנביאין שבזמנו", דבזה הוא האחרון עד ביאת אליהו בב"א.

אבל בשיחת ש"פ שופטים ה'תשנ"א איתא "אז ס'איז אלע ממש [כל הדורות] שייך דער ענין פון גילוי הנבואה למטה, ביז א דרגא פון נבואה וואס איז מעין פון נבואת משה".

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות