E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ חיי שרה – מבה"ח כסלו - תשס"ו
לקוטי שיחות
הכנסת אורחים כקבלת פני השכינה
הרב יהודה ליב גראנער
מזכיר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

בלקו"ש חלק ג' פ' וירא, לאחרי שמביא דברי הגמ' במס' שבת שגדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה, ומביא דברי הרמב"ם בזה (הל' אבל פי"ד, ה"ב), מביא גם המובא בתקו"ז בשם רשב"י אשר הכנסת אורחים היא כמו קבלת פני השכינה. ובכדי שלא תהי' סתירה מהגמרא להתקו"ז הולך ומסביר דרגתו של רשב"י, שלפי דרגתו שתיהן שוין, אבל בשביל שאר בני אדם הכנסת אורחים גדולה, ובזה מובן למה הרמב"ם באותה הלכה מביא הפסוק אל נא תעבור וכו'.

ולהעיר: אשר ברמב"ם הוצאת פרענקל הגירסא ברמב"ם שם היא גדולה הכנסת אורחים כקבלת פני השכינה. ועל הגליון שם בשינויי גרסאות כתוב שכן הוא בס' עץ חיים על הרמב"ם מרבנו יצחק חזן מלורנץ ובכמה כתבי יד וכו'. [בשיחה זו מסביר הרבי שהרמב"ם הי' מקובל "און א סאך ענינים אין זיינע ספרים איז זייער מקור בזוהר, קבלה וכו'". ואולי גרסא הנ"ל ברמב"ם, יסד הרמב"ם על פי תקו"ז הנ"ל]*.


*) ראה בשו"ת אור המאיר להגר"מ שפירא סימן לא בענין זה. המערכת.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות