E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ נשא - תש"ס
שונות
יחס ה"שואל ומשיב" לחסידות
הרב מרדכי פרקש
שליח כ"ק אדמו"ר - בעלוויו, וואשינגטאן

בלקו"ש חכ"ח עמ' 51 הערה 20 כותב: "ראה שו"ת שואל ומשיב (מהד"ק ח"ג סו"ס נג): במ"ש הרמב"ם הל' כלי המקדש .. ולא נמצא מקורו והגאון מוהר"ם ז"ל מליובאוויטש אמר שכן מבואר במדרש רבה פ' במדבר ודפח"ח. - ולהעיר שמזה משמע שבאתרי' דבעהמ"ס שו"ת שו"מ "חזרו" מאמרי הצ"צ. ואולי הפי' שהצ"צ ענה זה לא' ששאלו המקור להנ"ל", ועיי"ש עוד המשך ההערה.

ביחס לזה שרבינו מדגיש דבר זה שבאתרי' ד"שואל ומשיב" חזרו דא"ח, הנה יש תח"י ספר חסידות בשם 'עטרת תפארת ישראל' להר"ר ישראל מסאטינאב א' מתלמידי הבעש"ט, ושם בהסכמה שנתן השו"מ כותב בתו"ד: "והספר הזה הנקרא בשם תפארת ישראל, הן הן גבורתיו והן הן נוראותיו, והיה מחברייא קדישא חבורת הבעש"ט הק' נבג"מ".

ולהוסיף שבהסכמות על הספר נמצאים גם שמות כ"ק אדמו"ר מהר"ש ואחיו נ"ע. [בד"כ ידוע שאדמו"ר מהר"ש נתן הסכמה א' על ספר בית אהרן. הודפס ג"כ באג"ק אדמו"ר מהר"ש].

ולהעיר עוד שבשו"ת צמח צדק אהע"ז ח"ב סי' קנט יש תשובה שהצ"צ רוצה שיסכימו עליו שני גדולי הוראה. ובהערות שם מובא שא' מהם הי' השואל ומשיב שכותב "שאל מעלתו להרב הה"ג וכו' האבד"ק ליובאוויטש ... אך מחמת שהרב הנ"ל כתב שאינו רוצה לסמוך על דעתו עד שיסכימו שני גדולי ההוראה, ענוותו תרבני להשיב חוות דעתי".

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות