E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ תרומה - ז' אדר - תשס"ד
שונות
ספר חדש: 'אגרות קודש' מכ"ק אדמו"ר זי"ע חלק כ"ו
הרב ברוך אבערלאנדער
שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע - בודאפשט, הונגריה

זכינו ובימים אלו הגיע לידינו הכרך ה-כ"ו של 'אגרות קודש' מכ"ק אדמו"ר זי"ע, ובו יותר מ-400 אגרות שנכתבו במשך השנים תשכ"ט-תש"ל. חלק גדול של האגרות מתפרסמים בפעם הראשונה בכרך זו.

תודתינו נתונה למערכת 'אוצר החסידים' על העריכה הטובה של הכרך. גם חכמה גם מלאכה גדולה נעשתה. כדאי להדגיש המעלה הגדולה של ריבוי ההערות המבארות הקצרות שהוסיפו בשוה"ג, שעל ידן אפשר להבין יותר טוב את פנים האגרות.

ולדוגמא אעיר לנאמר בעמ' תעז: "ב' הספרים נתקבלו ות"ח ת"ח. וכן מפת הלח"מ." ובשוה"ג ישנו הערה קצרה: "מפת הלח"מ = מפת (כיסוי) הלחם משנה (בשבת ויו"ט)". הקורא השטחי יכל לפרש שמדובר כאן בספר שנקרא "מפת הלח"מ"1, והרי ספר כזה אינו קיים כלל בספרייה של הרבי, וגם אינו מופיע ב'בית עקד ספרים'. הערה זו בא למנוע הבנה מוטעת זו. ואפשר להוסיף הרבה דוגמאות כאלו.

והנה בעמ' יג באגרת לרמ"צ הלוי מתאריך י"ג חשון תשכ"ט כותב הרבי: "ואין להאריך בדבר המצער ועד לאחת", הקורא ישים לב שזה ביטוי מעניין ונדיר. ויש לציין שלקמן בעמ' רנט מציין הרבי מקור לביטוי זה: "בלשון חכמינו ז"ל, מנחות יח, א', תוס' ד"ה עד", ושם כתבו התוס': "עד לאחת פירוש עד מאד".

וכדאי לשים לב שבצילום האגרת ממכתב זה שנדפס לעיל במבוא עמ' 19 רואים ברור שהמזכיר כתב "בדבר המצער ועד ליחס", והרבי הגיה את האגרת לפני שולחו ותיקנו בלשון חז"ל הנ"ל: "ועד לאחת". והנה במקו"א נדפס אגרת זו מארכיון המזכירות, וחסר בו תיקון זו, כמו גם שאר כל התיקונים שהרבי הגיה בגוכתי"ק על גוף האגרת לפני שולחו.

והנה ב'הערות וביאורים'2 כתבתי: "לדידי שזכיתי לעזור בהגהת כמה מכרכי ה'אגרות קודש' חזי לי עשרות ואולי מאות אגרות שנתקבלו מאוסף המזכירות אבל גם צילומם כפי שנשלחו למקבלי האגרת היו בידינו, ואז ראינו עשרות הגהות שלא נמצאים בהעתק הרשמי", ועפ"ז נדחו דברי הריל"ג שכתב3: "הרבי היה מדייק שכל תיקון, הכי פעוט, כמו פס[י]ק או נקודה שהוסיף בהמקורי, להוסיף זה גם על ההעתק שנשאר בהמזכירות" (ועפ"ז רצה לחלק בין העתק המזכירות "הרשמי" שבארכיון סימפסון ובין העתק המזכירות שבארכיון מינדל). והרי לנו עוד ראיה לדחיית דבריו: הראיתי לעיל שכל התיקונים שהרבי הוסיף על האגרת שנשלחה אינם נמצאים גם בהעתק "הרשמי", ואין שום חילוק בין העתקי המזכירות.

עוד ראיה להנ"ל הוא האגרת מ"ערב שבת-קודש מברכים ח[ו]דש כסלו, ה'תשל"א" לשז"ר, שבו הרבי כותב בסוף האגרת: "פשוט אשר דבר הצעתי ובקשתי נפשית ב(הוספה ל)מכתבי ליום ההולדת תשכ"ט בתקפה עומדת…", והעיר המהדיר: "בהוספה למכתבי . . תשכ"ט: לא הגיע לידינו", אמנם ברור שהכוונה לאגרת מ"מוצאי שבת-קודש מברכים חודש כסלו, ה'תשכ"ט" לשז"ר שנדפס בכרך זה החדש עמ' כב-כה, מתוך העתק המזכירות שבארכיון מינדל4.

ויבורכו כל אלו שהשתדלו בהדפסת כרך החדש של ה'אגרות קודש', ויהי רצון שנזכה במהרה להמשך הכרכים בסידרה זו ויפוצו מעינות כ"ק אדמו"ר זי"ע חוצה.


)

1) והיה באמת מי שהבין את זה ככה, והכניס את "מפת הלח"מ" לרשימת הספרים שמופיעים באגרות.

2) גליון תתכו עמ' 83 ובגליון תתכח עמ' 89.

3) בגליון תתכו עמ' 78.

4) שני המכתבים גם יחד נשמטו מאלבום-תיעודי 'נשיא וחסיד'.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות