Haoros.com, haoros ubiurim oholei torah
Shiurim

חג השבועות - תשס"ו

להורדת הקובץ

הלכה ומנהג

קידוש על כוס של יין

הרב יהודה ליב גראנער

מזכיר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו

בגמ' פסחים קו, א: "ת"ר זכור את יום השבת לקדשו, זוכרהו על היין". והובא דין זה ברמב"ם טושו"ע ושאר הפוסקים.

וישנם כמה בירורים בדין זה: א. מי שאינו שותה יין כל השנה, אם צריך לדחוק את עצמו לקדש על יין דוקא. ב. עד"ז מי ששונא יין או שהיין מזיקו. ג. מי שנדר שלא לשתות יין או לצום בשבת או שקיבל עליו נזירות. ד. איך על הנ"ל לנהוג בלילי פסח - בקשר לד' כוסות.

הטור: הן בהל' שבת ובן בהל' פסח אינו מזכיר איך הדין בכל הנ"ל. ובהל' פסח סי' תעב כותב "כל אדם מחוייב לשתות ד' כוסות".

ב"י: בסי' הנ"ל מביא מתשובת הרשב"א בנוגע לד' כוסות: "אפילו מי שאינו שותה יין כל השנה שמזיקו או ששונאו, אעפ"כ צריך לדחוק את עצמו ולשתות הד' כוסות". אבל הב"י אינו כותב שם איך הדין בנוגע למי שנדר או שקיבל ע"ע נזירות, ועד"ז בהדין דקידוש בשבת ויו"ט.

[בנוגע לשבת אכן כתב הרמב"ם (הל' נדרים פ"ג ה"ו-ט) ד"נדר חל על מצוה . . הנודר שיצום בשבת או יו"ט חייב לצום".]

המחבר: בסי' ערב אינו מביא איך הדין בנוגע לכל הנ"ל, אבל הרמ"א בסעי' ט כותב: "ומי שנדר לא לשתות יין יכול לקדש עליו ויתן לאחרים לשתות. אבל גם הוא אינו מזכיר בנוגע למי שמזיקו או ששונאו". ובסי' תעב סעי' י כתב: "מי שאינו שותה יין מפני שמזיקו או ששונאו צריך לדחוק את עצמו ולשתות ד' כוסות. ואינו מזכיר שם בנוגע לנדר ונזיר".

שוע"ר: בסי' ערב סעי' יב כותב: "אבל מי שאינו שותה יין מחמת ששונאו יש לו לדחוק את עצמו ולשתות ממנו בקידוש של לילה". ובסי' תעב סעי' כא: "מי שאינו שותה יין בכל השנה מפני ששונאו או מזיקו, אעפ"כ חייב לשתות ד' כוסות". ובסעי' כב: "אבל קידוש של שאר יו"ט ושבתות אינו צריך לדחוק את עצמו לשתות הכוס אלא יכול לשמוע הקידוש מאחר".

ולכאו' צ"ב: א. בהל' שבת כתב שכן צריך לדחוק את עצמו לשתות מהכוס, ובהל' פסח כתב שא"צ לדחוק את עצמו בשבת. ב. בהל' שבת כתב שצריך לדחוק א"ע בקידוש של לילה, האם רוצה לדייק בזה לאפוקי קידוש של יום. ג. בהל' פסח כתב ששונאו או מזיקו, ובהל' שבת השמיט מזיקו. ד. בשתי הלכות הנ"ל, אינו מזכיר איך הדין לזה שנדר או שהוא נזיר.

להלכה שמחוייב לדחוק את עצמו - לכאו' בסי' רפח סעי' ב כתב אדה"ז: "אדם שהאכילה מזקת לו . . א"צ לאכול כלל וכמעט שאסור לו לאכול שלא יצטער בשבת". ועפ"ז, איך מחייבים זה שאינו שותה יין מפני ששונאו או מזיקו לשתות בשבת ויו"ט, הרי אסור לצערו ולגרום לו היפך עונג שבת ויו"ט. ואבקש מקוראי הגליון להעיר בזה.

בשש"פ תש"ז או תש"ח סיפר כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו לאבי ע"ה: כ"ק אדמו"ר הריי"צ סיפר לו, אשר אביו כ"ק אדמו"ר הרש"ב פעם אמר לו, שמכיון שהגאון הרוגוצ'ובי הי' נזיר, אינו יודע איך נהג בנוגע לשתיית הד' כוסות. ואולי - אמר הרבי הרש"ב - מכיון שמצוות לאו ליהנות ניתנו, מותר לנזיר לשתות הד' כוסות.


תוכן הענינים
גאולה ומשיח   
- הרחבת ירושלים וביהמ"ק לע"ל   
- בענין בן כוזיבא המלך והלקח ממנו לדורות   
- בענין יו"ט שני דגלויות לעת"ל   
- באיסור גילוי הקץ   
לקוטי שיחות   
- החזרת ריבית וגדר כופר   
- בפלוגתת התנאים דסיום מס' מכות - ראיות לב' השיטות   
- התנאים בטומאת אוכלין בעבודת האדם   
- בענין תורה לא בשמים היא   
שיחות   
- תשובה מאהבה - דרך מקרה והוראת שעה [גליון]   
נגלה   
- בשיטת הרמב"ם בגדרי ההוצאה   
- מלאכת בורר   
- מפרק משום קוצר   
- חיוב קרבן חטאת   
- ענני הכבוד אם נחשבים למחיצה [גליון]   
חסידות   
- בלקו"ת פר' במדבר בענין קידושין בטבעת   
- כמה הערות בתניא פ"ב   
- דביקות בת"ח   
רמב"ם   
- בדין שבתות כגופין מחולקין   
- מחיצות רה"י לשי' הרמב"ם והראב"ד   
- שיטת הרמב"ם בדין קים ליה בדרבה מינה [גליון]   
הלכה ומנהג   
- קידוש על כוס של יין   
- עניני גרות   
- הערות וציונים לשו"ע אדמוה"ז   
- נשים ובנות בליל הסדר   
- אלו מלאכות מתיר ערוב תבשילין?   
- ערבות במצות   
- הזכרת קדושת היום   
- הערות בעניני עירוב תבשילין   
- בישול עכו"ם ב'פאטייטא צ'יפס' [גליון]   
- גדרה של חזרת הש"ץ [גליון]   
פשוטו של מקרא   
- פחד ומורא - המשותף וההבדל   
שונות   
- מספר התיבות שבתפילה ושיטת אדה"ז בסידור   

דף הבית גליון נוכחי ארכיון
אודותינו תגובות שליחת הערה