E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ וישלח - י"ט-כ' כסלו - תש"ע
הלכה ומנהג
מקום המנורה בפתח שאין לו מזוזה*
הרב מרדכי פרקש
שליח כ"ק אדמו"ר - בעלוויו, וואשינגטאן

א) בגמ' (שבת כב ע"א) "אמר רבה נר חנוכה מצוה להניחה בטפח הסמוכה לפתח, והיכא מנח ליה, רב אחא בריה דרבא אמר מימין, רב שמואל מדיפתי אמר משמאל, והילכתא משמאל, כדי שתהא נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין". ובמס' סופרים (פ"כ ה"ה) מוסיף "לקיים מה שנאמר (שיר השרים ז,ז) מה יפית ומה נעמת, מה יפית במזוזה ומה נעמת בנר חנוכה". ובשאילתות ( שאילתא כ"ו, לחנוכה. נדפס אחרי פר' וישלח) כותב " מאן דאמר מימין קא סבר כי היכא דלהוי תרתי מצוותא בחד דוכתא נר חנוכה ומזוזה, ומאן דאמר משמאל קא סבר כי היכי דלהוי מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל ובעל הבית בטלית מצוייצת ביניהן" והביאו המאירי (שבת, שם) בשם "ופירשו בהגדה". ובמהרי"ל (שו"ת סי' מ) מוסיף " לקיים חוט המשולש לא במהרה ינתק, פי' חוט ציצית בין שניהם". וכ"פ ברמב"ם הל' חנוכה (פ"ד ה"ז).

והטור או"ח (סי' תרעא, הל' חנוכה) כותב: "ומצוה להניחה בטפח הסמוך לפתח משמאל, כדי שתהא מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל, וכתב אבי העזרי שאם אין מזוזה בפתח מניחה מימין". ובשו"ע (סי' תרע"א ס"ז) " מצוה להניחו בפתח הסמוך לפתח משמאל כדי שתהא מזוזה מימין נר חנוכה משמאל, ואם אין מזוזה בפתח מניחו מימין".וכדעת האבי עזרי כתב ג"כ במרדכי (שבת פ"ב סי' רס"ו) בשם רבינו יקר.ובאור זרוע (הל' חנוכה סי' שכ"ג) מביאו וכותב "כמדומה אני ששמעתי בשם רבינו אפרים".

ב) בהא ד"אין מזוזה בפתח" יכולים לפרש בב' אופנים: א) "אין מזוזה בפתח" מצד ההלכה, כיון שהוא מקום פטור ממזוזה. ב) "אין מזוזה בפתח" מצד מציאות הדברים, שמאיזה סיבה שתהיה לא נמצא מזוזה על הפתח, אף שמצד הלכות מזוזה עדיין חייבים לקובעו, וצ"ב.

בסגנון אחר: יש מקום לפרש פסקו של האבי עזרי בב' אופנים, א) כל שבפועל אין מזוזה על הדלת- ואין זה משנה מדוע איננה, אם מכיון שנפלה או שעדיין לא נקבעה, או בגלל שהוא פתח שאינו חייב במזוזה- בכל אופן שיהיה, הרי כל זמן שלפועל אין כאן מזוזה, הרי זכות הקדימה ל"צד ימין" ניתנת לנר חנוכה. ב) דווקא כאשר הפתח אינו חייב כלל במזוזה, ואין ל"צד ימין" שום קשר מיוחד עם המזוזה, בכגון זה דווקא אמרינן שנר חנוכה מקבל את המקום בימין הדלת, אבל כאשר מהדין אכן אמורה להיות מזוזה בפתח זה, והרי מקומה של מזוזה שמור לצד ימין, הרי אף שמסיבה טכנית אין שם מזוזה עכשיו, הרי מצד ה"פתח" המקום שמור למזוזה, הרי גם עתה מקומה של המנורה יוקבע בצד שמאל, למרות שבפועל אין כרגע מזוזה על הפתח.

ונפק"מ למעשה: האם רק כאשר נמצאים בבית מלון של נכרים ששם אין כלל חיוב מזוזה- בכגון דא מניחים המנורה בצד ימין הפתח, או גם אם ניתנו המזוזות לבדיקה ובשעת הדלקת המנורה, אין בפועל מזוזה על הפתח, האם גם בזה הדין שמניחו בימין.

ג) והנה כמה טעמים מצינו לדין זה, דאם אין מזוזה בפתח מניחו בצד ימין, הב"ח כותב בשם הגהות מיימניות "דהטעם הוא משום דכל מידי דמצוה ימין עדיף, ואפילו תפילין קשירה בימין, והנחה שאני דגלי לו קרא, אבל כל שאר דוכתא ימין עדיף, וכ"כ בתשובת מהרי"ל סימן מ', ועוד אפשר דכיון דצריך להדליק בפתח לפירסומי ניסא במקום שנכנסין ויוצאין, וכל פינות שאדם פונה אינו אלא לימין, הלכך צריך להדליק בימין ששם הכל פונין, ונזכר לנס מיד כשרואה הנרות דולקות". ובהגהות מיימוניות (רמב"ם שם אות ח) כותב "ופתח דאין לו מזוזה מניחו בימין, שהרי לא פסק הספר בשמאל אלא מפני הטעם שבעמוד, הא היכא דליכא האי טעמא הויא ימין עדיפא לכבוד מצוה, כן כתב רבינו שמחה וכן מצאתי בש"ר אפרים וכן ראבי"ה, ע"כ.ובחידושי הר"ן (שבת, שם) "ויש מי שכתב דאי ליכא מזוזה מניח נר חנוכה בימין, כדרך כל מצות". ועוד טעם כתב בספר ארחות חיים (הל' חנוכה סי' ג) "דומיא דמקדש שהיתה מנורה בימין בדרום". [אבל מסיים שם "ואנו לא חילקנו בין זה לזה שבכולן מדליקין אותה בשמאל", וצ"ע בטעמו, ועיין לקמן].

הרי מהטעמים המבוארים לדין זה מבואר, שמצד ההלכה בעצם מקומה המובחר של המנורה הוא בצד ימין דווקא, וככל המצוות שכבודם הוא בימין, ובפרט במנורה שיש יותר פירסום הנס כשהוא בצד ימין, וגם מהדמיון למנורה שבמקדש.ומה שנפסק ד"הילכתא משמאל", הוא בגלל מציאות המזוזה, דהיות דהמזוזה קבועה כבר בצד ימין, לכן נדחית המנורה לצד שמאל, ולפי"ז הרי פשוט שמיקומה בצד שמאל הוא רק מפני מציאות המזוזה, ואכן אם מאיזה סיבה שתהיה המזוזה אינה בנמצא, נשים את המנורה במקומה הטבעי שהוא בצד ימין דווקא.ולא משנה אם חסרון המזוזה הוא מצד הדין או מצד המציאות.

ד) ובחיפוש בספר הפוסקים ראיתי בספר ארחות חיים ( ספינקא-הל' חנוכה סי' תרעא) מביא שאלה בשם שו"ת ויען אברהם (או"ח סימן מה) בשוכר בית בחו"ל דפטור ממזוזה כל שלשים יום, ובתוך הל' יום פגע בחנוכה, והניח עד עכשיו הנר חנוכה בצד ימין כדין מי שאין לו מזוזה בפתחו, ויומא דמשלם זימנא של הל' יום הוא עדיין בתוך ימי החנוכה, ויקבע מזוזה בימין,והשאלה האם לשנות עכשיו-באמצע חנוכה- מיקומו של המנורה, וכותב בספר הנ"ל: "יטול נר חנוכה מימין ויקבע בשמאל, והמזוזה בימין, ואין בזה משום קרש שזכה לינתן בצפון וכו' [לא ישתנה ליתנו לדרום, ירושלמי שבת פי"ב ה"ג], ואינו נכון שיניח שתייהן בצד ימין שלא לשנות ממה שכל העולם עושים ושלא יחשדוהו שעושה שלא כדין". ומובא בשדי חמד אסיפת דינים חנוכה אות ח'.

הרי מבואר דאף ביודעו שבאמצע חנוכה יקבע מזוזות, הרי לפועל כל זמן שהמזוזה לא הוקבעה, מקומה של המונרה הוא בצד ימין וכנ"ל, ורק כאשר במציאות יש מזוזה על הפתח אז עוברת המנורה לצד שמאל.

ה) ויש להוסיף בזה, דהנה בעמק שאלה (על השאילתא שם), כתב בביאור המחלוקת בגמ' אם מנורה מקומה בימין או בשמאל, דיש לפרש שמדובר בדלת שיש לו מזוזה, ומ"ד שיניח המנורה בצד ימין הוא משום הא גופא שיש מזוזה בצד זה לכן ראוי שיתוסף בו עוד מצוה, ע"ד דברי הגמ' (ברכות לט ע"ב) גבי ברכת המוציא על הלחם של עירובי חצירות, דהואיל ואיתעביד ביה מצוה חדא נעביד ביה מצוה אחריתי, ואידך מ"ד הסובר שיניח המנורה בשמאל, סובר דיותר מהודר שלכל מצוה תהי' מקום המיוחד לו, וכן נפסק להלכה. (עד"ז מצינו גבי עדי קידושין ועדי כתובה, דלדעת מהר"ם מינץ יקח ב' כתי עדים שונים, והוא כבוד החתן וכלה, ולדעת התשב"ץ אותם עדים ישמשו לשניהם, ומדמהו לדין עירוב חצירות הנ"ל. עיי' בספרי סדר קידושין ונישואין פ"ט הערה יב, וש"נ).

ולפי"ז הייתי אומר לכאורה, כיון דכל הטעם להניח המנורה בצד שמאל הוא משום לתת לו מקום מיוחד בנוסף למזוזה, הרי אם מאיזה טעם שיהי' לא נמצא המזוזה על מקומו, אין לנו טעם להניחה בימין דווקא, אלא יניחו במקום שלבו חפץ, וע"ז מדייק העמק שאלה מלשון השאילתא דכל מקום שתקנו חכמים מאיזה טעם , לא בטלה התקנה והמצוה אפילו במקום שאין לנו הטעם,והתקנה היתה להלכה להניחה בצד שמאל דווקא, עיי"ש. ומוסיף שלפי"ז גם כשמדליקים בחלון מניחה בצד שמאל של החלון.

ואכן גם בחידושי מהרצ"א (לבעל הבני יששכר) על הל' חנוכה (מאמר ד אות יג) כותב כפירוש הנ"ל בשאילתות, דלדעת השאילתות תמיד יהיה נר חנוכה בשמאל אפילו באין מזוזה, וזהו כבוד המצוה שיהיה לכל אחת מקום קביעות בצד אחד של המשקוף, עיי"ש. אבל מסיים "אך הפירוש הוא בדרך רחוק".ואכן הדברים מתאימים עם דברי האורחות חיים שהועתק לעיל [אות ג בסוגריים] הכותב שלדעתו לא חילק בין זה לזה, וכן הביא העמק שאלה בשם הכלבו סי' מד, ולדעתם מקום המנורה הוא כל פעם בצד שמאל, וכ"כ בספר קדושת לוי (בקדושה החמישית) "והנה התיבות כדי שיהי' מזוזה בימין ונר חנוכה משמאל לכאורה אין לו הבנה, דהרי אפילו בפתח שאין ראוי למזוזה נר חנוכה משמאל" עיי"ש, ואף שדבריו צ"ע מצד ההלכה, הרי יש לזה מקור.

אמנם בדעת השו"ע, נפרש שהמחלוקת בגמ' היא אם מקומה בימין מצד החשיבות שיש בכלל לצד ימין, או בשמאל כדי שיהי' מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל, הרי להלכה כל הטעם לנר חנוכה משמאל הוא דווקא כשיש מזוזה מימין, אבל כשאין מזוזה מימין-מאיזה טעם שהוא, אם ממציאות למעשה- נותנים דין קדימה לצד ימין ושם מדליקים המנורה.

ולהוסיף שבהליכות שלמה (פסקים להרב שלמה זלמן אויערבאך ע"ה,-מועדים עמ' רסט) כותב דכמו"כ המדליק בחלון יש לו להניח המנורה בימין החלון (אם אין נגרע עי"ז מהפרסום), דבכל מידי דמצוה ימין עדיף ולאו דווקא בפתח, ואף בשאר מילי מצינו דימין עדיף כמו בלבישת בגדים וכדומה.

ו)והנה במאמר ד"ה נר חנוכה תשמ"ו (התוועדיות עמ' 134) כותב בזה"ל:שענין זה (שכשאין מזוזה אזי נר חנוכה מימין) הוא דבר שונה מכל עניני הלכה שבתורה. כי בכלל תורה על הרוב תדבר .. ולכאורה הי' צ"ל כן גם בנר חנוכה, דמכיון שעל דרך הרוב יש מזוזה בפתח, וא"כ נר חנוכה הוא משמאל, הי' צ"ל התקנה שנ"ח משמאל גם במיעוט המקרים כשאין מזוזה, ואעפ"כ הדין הוא שאם אין מזוזה בפתח אזי נ"ח מימין, ולא עוד אלא שהדין נאמר בלשון סתום, ומשמע דגם אם זה שאין מזוזה הוא היפך השו"ע, מ"מ גם אז נ"ח היא מימין". הרי מפורש לכאורה כפי שביארנו.

וכבר העירו המו"ל בספר המאמרים מהר"ש תרל"א ד"ה נר חנוכה, ששם כותב "כתב הטור בשם אבי העזרי שאם אין מזוזה בפתחו (והיינו שהפתח פטור ממזוזה) מניחה מימין". וכ"כ בלשון זה הרש"ב נ"ע בד"ה זה תרמ"ג ותרנ"ז. ובד"ה זה תרפ"ה כותב הריי"ץ נ"ע "והטור בשם האבי עזרי כתב דאם אין מזוזה בפתח (מפני כי אינה חייבת- מכמה דברים שצריך להיות בפתח עד שיהי' חייב במזוזה- כמבואר במקומו) מניחו בימין".

מדיוק לשון זה נמצא שרק אם הפתח פטור ממזוזה אזי מניח נר חנוכה מימין. אבל מדברי הרבי הנ"ל משמע שהוא אף כשחסרון המזוזה הוא מצד מציאות הדברים, הרי יניח המנורה בצד ימין וכמבואר לעיל.

ולהוסיף: שבסה"מ תרמ"ג שם כותב הלשון הנ"ל "היינו פתח הפטור ממזוזה, וצריך עיון", ולדידי צ"ע מהו הצריך עיון של אדמו"ר הרש"ב נ"ע. האם הספק הוא בפירוש פתח הפטור ממזוזה בהלכה, והיינו כנ"ל שמסתפק בהלכה, אם פטור הוא דווקא כשהפטור ממזוזה הוא מצד ההלכה או אף כשלמעשה אין שם מזוזה. או י"ל שהצ"ע הוא בביאור תוכן הנר חנוכה משמאל ע"פ חסידות עם המצבים השונים שגורמים להניח נר חנוכה בצד ימין, והיינו הפירוש ע"פ חסידות שענין נר חנוכה הוא להאיר את החוץ ולתקן הקו שמאל "תורה אור", ופועל יחד עם המזוזה שבצד ימין שענינה "נר מצוה" כמבואר במאמר שם,וכשאין מזוזה המנורה תפעיל זאת, וע"ז מקשה צ"ע האם הא דהמנורה תפעל את המשכת הצד ימין הוא רק כשחסרון המזוזה בצד ימין הוא כשפטור מצד ההלכה, או גם כשלמעשה אין מונחת שם מזוזה, וצ"ע.


*) חלק מהדברים נרשמו מכבר ע"י אאמו"ר שליט"א ונערך מחדש ובהוספות.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות