E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
יו"ד שבט - ש"פ בא - תשס"א
גאולה ומשיח
תוכן היעוד "וגר זאב עם כבש" [גליון]
הרב משה לברטוב
תושב השכונה

במה שהוקשה להרב יש"ק בגליון לפ' ויחי, לכאו' הדבר פשוט ולא הבנתי שאלתו, דהרמב"ם סובר שכל היעודים בתנ"ך על זמן משיח הם משלים לשינוי תכונות וטבעיות רעות אצל הבנ"א, ובכלל זה גם וגר זאב עם כבש, וה'משנת חסידים' לומד זה כפשוטו (לא ראיתי המשנת חסידים, כפי ששואל הנ"ל).

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות