E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
יו"ד שבט - ש"פ בא - תשס"א
חסידות
ההבדל בין נפש הבהמית לשאר הדבריםשמקליפת נוגה
הרב משה מרקוביץ
ברוקלין, נ.י.

בתניא פרק לז מבואר כיצד דוקא ע"י שמקיים מצוות בנפש החיונית ממלא האדם את הכוונה דהעלאת הקליפות, ואח"כ מוסיף "זאת ועוד אחרת", שכח הנפש החיונית הוא ע"י המאכלים שאוכל האדם מדברים שבעולם ששרשם מקליפת נוגה, שע"י העלאת חלק מקליפת נוגה עולה כל העולם.

ולכאורה צריך ביאור, שהרי גם הנפש החיונית היא חלק מקליפת נוגה, ואם כן מה נוסף על ידי בירור חלקי העולם שמחוץ לנפש החיונית כדי להעלות את כל העולם.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות