E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
יו"ד שבט - ש"פ בא - תשס"א
פשוטו של מקרא
ויחזק ה' את לב פרעה [גליון]
הרב גדלי' אבערלאנדער
מח"ס 'פדיון-הבן כהלכתו', 'בנתיבות התפילה - דיני טעויות בתפילה'

ברש"י (ז, ג) ד"ה ואני אקשה בסוף, "ואעפ"כ בחמש מכות הראשונות לא נאמר ויחזק ד' את לב פרעה". וכתבתי להקשות (שם) ע"ז; דגם במכה הז' מכת ברד כתיב ויחזק לב פרעה ולא כתוב ויחזק ה' את לב פרעה. ואעפ"כ הי' החזקת לב פרעה ע"י השי"ת, דהרי בפ' בא כתיב כי אני הכבדתי את לבו, דמיירי על מכת ברד (עיין באוה"ח) וא"כ מהו ההכרח דבה' מכות הראשונות לא הי' החזקת לב פרעה ע"י השי"ת, וצ"ע. שוב ראיתי בחזקוני וארא ז, ג שמתרץ שלפי שכתב בתרי': כי אני הכבדתי את לבו (בא י, א), כלומר הכבדתי כבר במכת ברד, והרי הוא כאילו כתיב ביה "ויחזק ה' את לב פרעה", משא"כ בחמש מכות הראשונות אילו הקשה ה' את לב פרעה הי' כתב כן בקרא.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות