E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ר"ח כסלו - ש"פ חיי שרה - תשס"ג
פשוטו של מקרא
פירש"י "ברכוש גדול" - "בממון גדול"
הרב וו. ראזענבלום
תושב השכונה

בגליון שסה [שיצא לאור לש"פ לך לך תשמ"ז] הבאתי פירש"י ד"ה "ברכוש גדול" (טו, יד): "בממון גדול, כמו שנאמר וינצלו את מצרים", עכ"ל.

ושאלתי שם:

א) רש"י בא כאן לכאורה לפרש תיבת רכוש, שפירושה ממון. אבל אינו מובן מה מכריח רש"י לפרש כן. ובכלל, מה אינו מובן בפסוק עצמו שצריכים לפירש"י.

ב) לעיל בפסוק (יד, יב) גם כן נאמר "ויקחו את לוט ואת רכושו וגו'". וכן (שם, טז): "וישב את כל הרכוש וגו'". וכן שם (כא): "והרכוש קח לך". וכן (יב, ה) "כל רכושם אשר רכשו". ושם אין רש"י מפרש שהפירוש של רכוש הוא ממון. ומובן למה, שאדרבה, מפשטות הכתובים שם משמע שרכוש הוא לאו דוקא ממון, אלא כל חפצי לוט.

ג) רש"י מביא ראי' לפירושו ממה שנאמר: "וינצלו את מצרים" (בא יב, לו). והנה לכאורה משם ראי' להיפוך, שרכוש הוא לאו דוקא ממון, שהרי נאמר (שם, לה): "וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות". ועל זה ממשיך הפסוק שאחר זה: "וישאלום וינצלו את מצרים".

ד) למה מעתיק רש"י תיבת "גדול" מן הפסוק. ואח"כ בפירושו מביא עוד פעם תיבת "גדול". ולכאורה בנוגע לממון אין מתאים כל כך הלשון "גדול", אלא "הרבה". והו"ל לרש"י לפרש (מתאים לפירושו שפירוש של רכוש הוא ממון) שהפירוש של "גדול" כאן הוא "הרבה" וכדומה.

לאחרונה ראיתי שכמה מפרשי רש"י עמדו על פירש"י זה: ה'מזרחי' כתב, וז"ל: "לא כשאר רכוש שבמקרא המורה על קנין, כי זה הממון שהשאילום וינצלו אינו מקניינם", עכ"ל. ולא הבנתי פירושו, ולכאורה רוב השאלות דלעיל במקומם עומדות. וזה שכתב כי "זה הממון שהשאילום" צריך עיון, שהרי לא נאמר בכתוב (בא יב, לה) שהשאילום ממון, אלא "כלי כסף וכלי זהב ושמלת".

הגור ארי' כתב, וז"ל: "פירוש, אינו כמו שאר רכוש במקרא, דפירוש שהרויחו על ידי משא ומתן, וכאן לא היה משא ומתן, אלא פירוש "בממון גדול", עכ"ל. הנה פירושו קרוב לפירוש המזרחי, וגם כן אינו מובן לי.

ה'נחלת יעקב' כתב, וז"ל: "לא כשאר רכוש שבמקרא שכולל ממון ובהמות וכל המטלטלין כמו "תן לי הנפש והרכוש קח לך", וכן "ואת כל רכושו אשר רכשו", וכן בקרח "ואת כל הרכוש", וכאן הוא ממון לבד, ולכן הביא ראייה וינצלו את מצרים, דהא אין לומר וינצלו הוא ראייה שקיים הבטחתו, דמאי אולמיה דקרא דוינצלו מזה המקרא ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. והרא"ם כתב, ולא כשאר רכוש המורה על הקנין, ואינו נראה ופשוט הוא", עכ"ל.

הנה מה שכתב "וכאן הוא ממון לבד ולכן הביא ראיה וינצלו את מצרים", תמוה מאד לכאורה, שהרי כנ"ל לא הזכיר הכתוב שם ממון כלל רק כלי כסף וכלי זהב ושמלת.

ה'באר בשדה' כתב, וז"ל: "אע"ג שכבר נזכרה מילה זאת כמה פעמים לעיל, הוצרך רבינו לפרש כאן ממון, משום דק"ל דהול"ל ברכוש רב, לכן פירש ממון גדול בחשיבות יקר הערך כלי כסף וזהב", עכ"ל. הנה גם פירושו אינו פשוט כל כך, ומה שכתב דהול"ל ברכוש "רב" תמורת רכוש "גדול", צריך עיון, דלכאורה מתאים גם הלשון "גדול" על רכוש. ולאידך גיסא הלשון "גדול" על ממון אינו מתאים.

ומה שכתב "ופירוש ממון גדול, ר"ל גדול בחשיבות יקר הערך כלי כסף וזהב", צריך עיון, שהרי הכתוב בפרשת בא הזכיר גם "שמלות". ועיין שם בפירש"י ד"ה "ושמלת": "אף הן היו חשובות להם מן הכסף ומן הזהב, והמאוחר בפסוק חשוב". עכ"ל.

ולפי דבריו נמצא, שהכתוב בפרשת לך לך אינו מדבר כלל בנוגע להשמלות שהוציאו בנ"י ממצרים, אף שהם היו חשובים יותר מן הכל. ולכאורה שאלה זה היא גם על שאר מפרשי רש"י דלעיל.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות