E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ר"ח כסלו - ש"פ חיי שרה - תשס"ג
חסידות
בטעם שנקרא בשם "בן" (ולא נ"ב) [גליון]
הרב משה הלוי קליין
תושב השכונה

בגליון תתמד (עמ' 38) כתב הרב מ"מ רייצס בנוגע למכתב כ"ק אדמו"ר זי"ע (אג"ק ח"א עמ' קעט), ששקו"ט במה שקוראים שם ב"ן ולא נ"ב, משא"כ בשאר השמות - ע"ב, ס"ג ומ"ה, מקדים מספר המרובה. ומביא הסבר ממה שכתב אדמוה"ז בסה"מ תקס"ב, ששם ב"ן הוא לשון התבוננות, ולכן קוראים אותו המקובלים בשם ב"ן, ע"ש.

ובגליון תתמה (עמ' 28) העיר בזה הר"מ שיחי' קוגל, ד"העירני חכם אחד - ארי שבחבורה, כתיב שמותיו של הקב"ה אמת, ופירשו בספרי קבלה שמספרם של כל אחד מהשמות ע"ב, ס"ג, מ"ה, ב"ן במספרם הקטן - הוא אמת במספר קטן, היינו 9". וזהו הטעם שמשתמשים עם "ן" סופית, כדי שיעלה מספרו הקטן ל-9 (ן=700 ובמספר קטן הוא 7).

הנה קצת תמהתי לקרוא שהעיר זאת "חכם אחד - ארי שבחבורה", והלא באותו המכתב עצמו שהביא הרב רייצס, מביא כ"ק אדמו"ר עצמו חשבון הנ"ל, ומביא בשם פי' 'יואל משה' על עש"מ בשם "הר"ל מלבוב", דהמעלה במספר 9 היא, "כי הט' הוא אות קדוש כי לעולם מספר ט' אין לו שינוי ב"פ ט' במ"ק ט וכו'". עכלה"ק.

וכן מביא שם מילקוטים יקרים לנעמאיטין (לח, א) ש"שאל ר' אבעלע מווילנא את הצ"צ, איתא במדרש שאלו תלמידים לר' כמה שמות יש להק', א"ל רחמנא לבא בעי, א"ל מפני מה כולם שלא על הסדר ואחד כסדר, א"ל מפני ששמו של הקב"ה אמת. ופי' הצ"צ ע"ג הנ"ל כי עסמ"ב [ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן] בגימטריא רחמנא לבא בעי [רל"ב] ואמת במ"ק ט'". ואח"ז מוסיף: "בכמה ביכלאך דא"ח שראיתי לאחרי זמן מצאתי עד"ז". וכיון דאתינן להכי, ראיתי לנכון להביא המקורות לזה בהביכלאך:

בקובץ יגדיל תורה קובץ מח עמ' שיז מביא שורה זאת ממכתב הנ"ל, ומביא את הלשון דה"ביכל" (170 קכה, ב) עצמו דמביא ד"איתא במדרש פליאה, שאל ר' אליעזר את ר' יהושע בן לוי כמה שמות יש לו להקב"ה, א"ל רחמנא ליבא בעי, א"ל אם-כן למה כולם כסדרן ואחד מהופך, א"ל חותמו של הקב"ה אמת, א"ל הדהד"כ יש אחד ואין שני ובן ואח אין לו, וד"ל", וע"ש באריכות מה שמבאר בזה.

וכן מביא שם עד"ז בכת"י (1436 קלה, ב) הרב משה רביבו מפאס. (הודפס לאח"ז גם באור התורה מאדמו"ר האמצעי על ה'מדרש פליאה', ע"ש).

ומענין לענין באותו ענין: כל הד' שמות של הקב"ה, הם גימטריא של שם הוי' עם מילויים שונים, ובכדי שכ"א יגיע לסה"כ שונה זמ"ז ע"ב - 72, ס"ג - 63 וכו', הרי"ז תלוי לפי אופן המילויים. כי לפעמים משתמשים במילוי א' ולפעמים בי' או ו', ובכדי להבהיר זה בשביל כ"א - קטן כגדול, ראיתי נכון לפרט זה:

ע"ב הוא במילוי י', היינו: יו"ד-20, ה"י-15, וי"ו-22, ה"י-15, סה"כ: 72.

ס"ג הוא במילוי י'-א', היינו: יו"ד-20, ה"י-15, וא"ו-13, ה"י-15, סה"כ: 63.

מ"ה הוא במילוי א', היינו: יו"ד-20, ה"א-6, וא"ו-13, ה"א-6, סה"כ: 45.

ב"ן הוא במילוי ה', היינו: יו"ד-20, ה"ה-10, ו"ו-12, ה"ה-10, סה"כ: 52.

ולא באתי אלא להעיר.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות