E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
כ"ב שבט - ש"פ משפטים - תשנ"ט
פשוטו של מקרא
הערות בפירש"י בספר בראשית
הרב אפרים פיקרסקי
מנהל – ביהמ"ד

בשאלתו ע"פ "ויחל נח" י"ח בפשטות דהלשון "ויחל" התחיל (ועי' ת"א "ושרי" שפי' התחיל) וא"כ מהכתוב עצמו מוכרח שהתחיל בנטיעת כרם, ורק שרש"י מפרש מדוע כתוב ויחל ולא ויתחיל וכדו' לשון המתאים יותר, לזאת פירש"י שכוונת הכתוב שעשה עצמו חולין וכו'. (ומה שמקשה מגיל כנען י"ל שאולי לקח כמה שנים עד שהכרם גדל עראוי ועד שעשה ממנו יין המשכר וכו'.)

ומה שהק' עה"פ "ויהי עבד כנען" י"ל ממ"ש רש"י (ט, כו) ד"ה ויהי: "להם כנען למס עובד" אינו ראי' דקאי גם על יפת די"ל דרש"י קאי אמ"ש לעיל ד"ה ב"ה "שעתיד לשמור הבטחתו לזרעו וכו'" ועל זה אומר "להם", אבל יש להביא ראי' דכנען יהי' עבד גם לבני יפת ממ"ש רש"י (ט,כה) ד"ה ארור כנען "ארור בנך הרביעי להיות משמש את זרעם של אלו הגדולים וכו'". אבל מ"מ הוכחת רש"י "אף משיגלו בני שם ימכרו להם עבדים מבני כנען", הוא ממה שהפסוק כופל בפי' אצל בני שם "ויהי כנען עבד למו" (בפסוק כו ובפסוק כז).

ומה שתמה עה"פ "בנסעם בקדם", הנה בכללות צ"ע דמכמה פסוקים (יח,י י,לב) מוכח שבני יפת וחם ושם נפרדו ונפוצו אחר המבול, ומסיפור דור ההפלגה משמע שעד אז חיו ביחד, ורק לאחר מעשה המגדל נפוצו ע"פ כל הארץ (יא, ט). ובפשטות י"ל שמ"ש (בפרק י') שבני שם חם ויפת נפוצו הכוונה לאחר דור ההפלגה משא"כ קודם לזה, היו כולם ביחד. והנה ממ"ש גבי פלג (י, כה) כי בימיו נפלגה הארץ, ז"א שקרה (גם) בסמיכות לאיפה שהוא גר ופלג (כמו שאר בני שם גרו [י, ל] "הר הקדם", וזה כוונת רש"י "שהיו ישבים שם". וכד דייקת תראה שאצל בני יפת כתיב [י, ה] מאלה נפרדו ואצל כנען מבני חם כתוב [י, יח] "ואחר נפוצו" [וזה הי' אחר דור ההפלגה כנ"ל], משא"כ בבני שם כתיב (י, ל) ויהי מושבם וגו', ז"א ששם היו גרים (כולם) קודם ההפרדה והנפיצה, ודו"ק.