E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ לך-לך - תש"ס
גאולה ומשיח
משיח יהי' כתוב בעיתונים [גליון]
הרב משה מרקוביץ
ברוקלין, נ.י.

בגליון האחרון הביא הר' י. י. י. שי' את פתגם אדמו"ר הזקן שכשמשיח יבוא יהי' כתוב עליו בעיתונים, ושני הפירושים שבזה, הפירוש ב'תורת שלום' דהכוונה שהפירסום יהי' כמו בעיתונים ופירוש כ"ק אדמו"ר בשיחותיו שהכוונה לעיתונים כפשוטם.

ולכאורה ההפרש בין שני הפירושים הוא: לפי פירוש אדמו"ר הרש"ב אין מקום לומר שבבוא המשיח תהי' מציאות של עיתונים, אלא הכוונה היא רק למשל.

ואילו רבינו מפרש שגם אז יהיו עיתונים, מיוסד על שיטתו שגאולה היא "גולה" בתוס' א', היינו שהמציאות דגולה תתקיים כמו שהיא בתוספת גילוי אלופו של עולם.

והנה לפי פירוש רבינו מובן מהו החידוש בפתגם אדה"ז, דהא גופא אתי לאשמעינן, שאפילו העיתונים לא יתבטלו לימות המשיח אלא להיפך על ידם יהי' פירסומו של משיח. ולפי פירוש אדמו"ר הרש"ב צריך לומר, שבתקופת רבינו הזקן היתה זו דוגמא ומשל הכי טוב על פירסום בכל העולם של מאורע שארע זה עתה בזמן מועט ביותר.

ולכאורה עדיין צריך עיון לפי פירוש הרש"ב מהו החידוש המיוחד בפתגם זה שראה צורך לחזור עליו, אם אינו אלא דוגמא ומשל בלבד.

ואולי מזה גופא למד כ"ק אדמו"ר שמלבד הפירוש הפשוט שהוא כדברי הרש"ב יש כאן עומק גדול יותר, שהכוונה היא לבאר את אופן גילוי האלקות בזמן הגאולה. ועצ"ע.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות