E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ לך-לך - תש"ס
פשוטו של מקרא
בפרש"י פ' ואתחנן ד"ה למענכם (ג, כו)
הרב וו. ראזענבלום
תושב השכונה

בפירש"י פרשת ואתחנן ד"ה למענכם (ג, כו): בשבילכם אתם גרמתם לי, וכן הוא אומר ויקציפו על מי מריבה וירע למשה בעבורם, עכ"ל.

עיין בפירוש הרא"ם וז"ל (בקיצור):

". .לא למענכם בעבור שיעשה רצונכם שהייתם חפצים שלא אכנס לארץ, כמו למענכם שלחתי בבלה אלא שאתם גרמתם לי שלולא שהכעסתם אותי על מי מריבה לאמר: מן הסלע הזה תוציא לנו מים, וכעסתי ואמרתי: "שמעו נא המורים המן הסלע הזה נוציא לכם מים", לא היה ה' גוזר עלי גזירה הזאת . . ולא כדי להפיק את רצונם", עכ"ל.

והנה זה שכתב הרא"ם "(ולא למענכם) שהייתם חפצים שלא אכנס לארץ", וכן על דרך זה מה שמסיים שם "ולא כדי להפיק את רצונם", צריך עיון.

שהיכן מצינו שבני ישראל רצו שמשה רבינו לא יכניס לארץ ישראל.

ולכאורה אין לומר זה (אפלו לקס"ד) ואדרבה, רש"י פירש בפרשת מטות בד"ה ויאסרו (לא ה) להודיעך שבחן של רועי ישראל כמה הם חביבים על ישראל עד שלא שמעו במיתתו מה הוא אומר, עוד מעט וסקלונו ומשמעו שמיתת משה תלוי בנקמת מדין לא רצו ללכת עד שנמסרו על כרחן, עכ"ל.

ועיין בספר הזכרון על פירש"י וז"ל:

לפי שכל לשון למען או בעבור שבכתוב רצונו לומר כדי לעשות טובה לפלוני לא למענם אני עושה (יחזקאל לו, כב, לב) למען דוד עבדי (מלכים ב יט, לב), לזה אמר שפירש למענכם בכאן בסבתכם, כלומר אתם גרמתם לי ואינו כמו למענכם שלחתי בבלה (ישעיהו מג יד) וחבריו. עכ"ל.

ועיין בפירוש 'באר היטב' על פירש"י וז"ל: "ק"ל הלא הקב"ה קצף בשביל עון עצמו לכ"פ שר"ל אתם גרמתם כו' לכן מביא לראיה מן הפסוק ויקציפו וגומר שגזרתי בא עלי בגרמתכם שהקצפתם אותו".

אבל לכל הפירושים לכאורה עדיין צריך להבין שהרי בפרשת דברים נאמר (א, לז) "גם בי התאנף ה' בגללכם לאמר גם אתה לא תבא שם".

והנה לכאורה לפרש"י כוונת פסוק זה הוא לחטא מי מריבה [וכן הוא דעת הרמב"ן שם, אבל האור החיים שם אומר שאין דבריו נראים] שהרי הכתוב מסיים כאן "גם אתה לא תבא שם", והחטא של מי מריבה היה הסיבה היחידי שלא נכנס משה לארץ ישראל.

וכמו שפירש רש"י בפרשת חקת בד"ה יען לא האמנתם בי (כ, יב) "גלה הכתוב שאלולי חטא זה בלבד היו נכנסים לארץ, עכ"ל.

ולפי זה צריכים להבין:

למה לא פירש"י שם בפרשת דברים על תיבת "בגללכם" על דרך שפירש בפרשת ואתחנן על תיבת "למענכם" ("אתם גרמתם לי וכו'"),

ואם שם מובן הפירוש בלא פירוש רש"י, למה אין זה מובן בפרשת ואתחנן. ולכאורה כמו שיכולים לטעות בפירוש תיבת "למענכם" (כמו שפירשו מפרשי רש"י הנ"ל) כן על דרך זה יכולים לטעות בפירוש תיבת "בגללכם".

ולאידך גיסא, אם רש"י סובר ששם אין יכולים לטעות ולכן אין מפרש שם כלום, למה צריך להביא ראיה לפירושו בפרשת ואתחנן מפסוק מתהילים "ויקציפו על מי מריבה וירע למשה בעבורם", היה יכול להביא ראיה מפסוק זה שבפרשת דברים ששם מפורש שהקב"ה קצף על משה בשביל בני ישראל.

ועיין באבן עזרא בתהילים (קו, לב) וז"ל: ויקציפו: "מי מריבת קדש, וירע למשה: כאשר אמר גם בי התאנף, עכ"ל.

הרי שמפרש שהמקור להפסוק ויקציפו על מי מריבה הוא פסוק הנ"ל שבפרשת דברים והוה לי' לרש"י להביא פסוק זה לראיה.

ב. בפרשת ואתחנן כתב (ד, כא) עוד פעם: "וה' התאנף בי על דבריכם וישבע לבלתי עברי את הירדן ולבלתי בא אל הארץ הטובה וגו'".

והנה לכאורה צריכים לומר (מצד טעם הנזכר לעיל) שגם פסוק זה מדבר בנוגע לחטא מי מריבה, שהרי גם כאן מסיים הפסוק: "וישבע לבלתי עברי את הירדן וגו'"

וצריך להבין לפי זה: למה חזר משה על ענין זה ג' פעמים, (ב' פעמים בפרשת ואתחנן ופעם א' בפרשת דברים) ולמה אין רש"י מפרש זה.

ולכאורה גם מפסוק זה היה יכול רש"י להביא ראיה (בד"ה למענכם הנ"ל) שהקב"ה קצף על משה בשביל בני ישראל, ולמה הביא דוקא הפסוק בתהילים.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות