E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ לך-לך - תש"ס
לקוטי שיחות
אם שייך מציאות רע ב"גן עדן"
הרב אלי' מטוסוב
תושב השכונה

בלקו"ש ח"א ע' 52 מבאר: די שייכות פון חתונה צו גן עדן, געפינט מען אויך אין ברכות נישואין - שמח תשמח רעים האהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. קען מען דערקלערן די שייכות, ווי עס איז באוואוסט אז גן עדן פארטראגט ניט קיין רע. און ווי עס ווערט דערקלערט דער טעם פארוואס מען האט ארויסגעטריבן אדם הראשון פון ג"ע נאכ'ן חטא - ווייל ג"ע איז ניט סובל קיין רע. ע"כ. ובהמשך שם מאריך בהמובא בע"ח אשר עולם העשי' רובו רע, עולם היצירה חציו טוב וחציו רע, ועולם הבריאה רובו טוב, ומסיים: אבער פונדעסטוועגן איז דאך אויך אין בריאה פאראן רע, נאר דער טוב איז זיך מתגבר אויף אים, אבער ג"ע איז אינגאנצן ניט סובל דעם מציאות הרע כנ"ל. (ומבאר אח"ז אשר כיון שחתונה הוא בנין עדי עד לכן צריך להקדים דרגא שהיא למעלה לגמרי ממציאות הרע כו' ע"ש). ע"כ.

ויש לעיין במ"ש אשר ג"ע אינו סובל מציאות הרע, כי הנה ידוע מש"כ בתניא פל"ט אשר עולם הבריאה הוא מדור נשמות הצדיקים עובדי ה' בדחילו ורחימו כו' כי מהרעותא דלבא שלהם נעשה לבוש לנשמה בעולם הבריאה שהוא גן העדן העליון, ושאר כל הנשמות שעבדו בדו"ר המסותרות אין עולות לשם רק בשבת ור"ח לבד דרך העמוד שמג"ע התחתון לג"ע העליון שהוא עולם הבריאה הנקרא ג"ע העליון. ע"ש בתניא באריכות.

וכן מבואר בכ"מ אשר ג"ע העליון הוא בעולם הבריאה [ורק על ג"ע התחתון מובא ב' אופנים אם הוא בעולם היצירה או בעולם העשי'], וראה ד"ה היושבת בגנים באוה"ת שה"ש ח"ב ע' תשעט שמציין ג"כ לענין זה דג"ע העליון בבריאה וג"ע התחתון בעשי' לס' מק"מ זח"ב דמ"ו ע"א. וכ"ה בלקו"ת נשא כג, ד: "ג' עולמות בי"ע שהוא בחי' ג"ע העליון וג"ע התחתון ועוה"ז", ועד"ז בלקו"ת אמור לא, ב. וראה עוד באוה"ת שה"ש שם ע' תשע וע' תשפד וע' תקעב וח"ג ע' א'יז ובמקומות רבים. ובס' מאמרי אדהאמ"צ במדבר ח"ב ע' תקכז הלשון הוא: "דגעה"ע דבריאה ויצירה וגעה"ת דעשי'". ושם ע' תקעב: דגעה"ע וגעה"ת בבריאה ויצירה או יצירה ועשי'. [ובס' פלח הרמון שה"ש קכב, ב מתווך: אפ"ל דג"ע דבריאה ויצירה נחשבים לא' כו' משא"כ ג"ע דעשי' הוא כנגד רגל הקצר דה"א הנפסק כו' או אפ"ל דג"ע דבריאה נחשב בפ"ע להיות בבחי' ההעלם דעלמא דאתכסיא כו' ע"ש]. וע"ש ח"ג ע' א,ב ובכ"מ.

[ויש לעיין בסה"מ תרנ"ג ע' רטז: "שביצירה עה"ד טוב ורע מחצה על מחצה כו', ובקה"י ערך עה"ד הביא מע"ח שער מ"ן ומ"ד דרוש א' דעה"ד הוא בעשי', ומ"ש במ"א דעה"ד ביצי' מט"ט וס"מ היינו על שם התלבשות היצי' בעשי'" עכ"ל בתרנ"ג. ועי' מזה ג"כ בלקו"ת במדבר ג, ב. וצ"ע אם ענין זה קשור ג"כ עם הדרגות בג"ע].

ולפי כ"ז איך מתאים מ"ש אשר בג"ע אין מציאות הרע, הלא כמבואר בהמשך שיחה כאן (מס' ע"ח להאריז"ל כו') עולם הבריאה מיעוטו רע כו'. ורק באצילות נאמר לא יגורך רע, וראה לקו"ת במדבר ג, ג: כי באצילות לא יגורך רע כלל ואף הקליפות דאצי' הם עומדים ג"כ בבריאה וכמ"ש ברבות בא בפט"ו בכסאו של הקב"ה אין דבר רע נוגע שנאמר לא יגורך רע כו' [ומציין שם בארוכה ע"פ לא יגורך רע].

ואין לבאר ע"פ הידוע שאחרי חטא עה"ד נעשה ירידה ותערובת טוב ורע בעולמות, וקודם החטא היו העולמות במדריגה נעלית יותר [ראה בתו"א דף ה, ג. לקו"ת קרח נב, ג. ד"ה בלע המות בסה"מ מלוקט ח"ב ע' רעז ומציין שם ללקו"ת מהאריז"ל וסה"מ תרס"ב ע' ש ואילך ובכ"מ. ועיג"כ בסה"מ מלוקט שם ע' קא]. א"כ כשמדובר בג"ע מקדם לפני החטא, אז היא דרגא נעלית יותר בעולם הבריאה. אבל זה אינו כי כאן בשיחה מפורש שג"ע אינו סובל רע גם לאחרי החטא.

אך י"ל ע"פ המבואר בארוכה בלקו"ת במדבר ב, ב (בהגה"ה) דאף דג"ע העליון הוא מבריאה מ"מ ע"י תורה ומצות ממשיכים מ"ד דאצילות (ומציין שם ע"ז לתו"א פ' חיי"ש ד"ה עיין מ"ש בע"ח ועוד), וע"כ הנשמות קודם ירידתן למטה אף הנשמות היותר עליונות בג"ע העליון לא השיגו רק בחי' בריאה שבבריאה, וע"י ירידתן בעוה"ז בקיום התומ"צ נמשך להם זיו תורתן ועבודתן שהוא הארת מ"ד דאצילות ממש, לכך גם כשנמשך להנשמה גילוי זה אפי' רק בג"ע התחתון שהוא בעשייה ה"ז כענין האצילות שנמשך ומתלבש בפנימית העשייה שהוא גבוה יותר אין קץ מהבחינה היותר גדולה שבג"ע העליון מצד עצמו, וענין התלבשות אצילות ממש בעשי' הוא ע"ד נבואת משה רבינו שהי' מאצילות ממש דרך מעבר הבריאה.

וראה ג"כ בתניא פל"ט שם אחרי שמבאר אודות מדור הנשמות בג"ע העליון בבריאה, שממשיך אשר באצילות הוא מדור לצדיקים הגדולים שעבודתם היא למעלה מעלה אפילו מבחי' דחילו ורחימו הנמשכות מן הבינה ודעת בגדולתו ית' אלא עבודתם היתה בבחי' מרכבה ממש לא"ס ב"ה וליבטל אליו במציאות כו' ע"י קיום התורה ומצות ע"ד שאמרו האבות הן הן המרכבה. [ועי' באוה"ת ואתחנן ע' שסג בביאור חילוק דצדיק גמור וצדיק שאינו גמור דצ"ג הוא מאצי' דכתיב בו לא יגורך רע וצדיק שאינו גמור בבריאה דיש בו קצת תערובות כו'].

ולפי"ז י"ל דמ"ש כאן אודות כשמחך יצירך בג"ע מקדם, דקאי על דרגת ג"ע שמאיר בה אור האצילות וע"כ שם הוא למעלה ממציאות הרע.

ועדיין יש לברר בכל זה בעוד דרושים המדברים מענינים אלו.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות