E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ לך-לך - תש"ס
רשימות
למי נשלח המכתב ל"יום מלאת לו ט' שנים"
הרב צבי סימן טוב
רמת גן, אה"ק

ברשימות חוברת נה התפרסמה רשימה הפותחת במילים "ליום מלאת לך ט' שנים אשלח לך ברכותי חמות" ולאחר שלשה נקודות בא דיון תמציתי בנושא גיל בן י' למשנה האם זה תחילת י' או סיומו וכו'. ושוב חוברת קכ-קכא נתפרסמה רשימה בענין מלאת יא שנה.

והנה רשימות אלו מייחסים העורכים למכתב שכתב כ"ק אדמו"ר לבן דודו מנחם מענדל בן ר' שמואל שניאורסאהן. זאת כנראה בגלל רשימה נוספת ממכתב לבר מצוה שלו, בה אכן מפורש שמו ותאריך הכתיבה (רשימות חוברת נט). והנה הבר מצוה שלו היתה, כפי שרשום שם, באלול תרפ"ט. הרי שרשימות אלו - בענין מלאת ט' וי"א נכתבו בשנים תרפ"ח, תרפ"ז עוד בהיות ברוסיה.

היות והעורכים לא מציינים זאת מנין להם, לכן אביע הסתייגות מסויימת על זיהוי הרשימה עם הנ"ל:

א. עובדה ברורה היא שכל כולם של ה"רשימות" הם מתקופת ריגא ואילך - וליתר דיוק מאחר החתונה ואילך. וא"כ כיצד הגיעו העורכים להחלטה על שתי רשימות אלו - שהם ללא תאריך - לסווגם עם תאריכים כה קדומים שלא נמצאו מאז כל הערות. (וכי חסר למי לשער שהרבי כתב זאת, אולי אפילו לנכד כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ?)

ב. מעניין שדווקא הרשימה לבר מצוה (הנ"ל) תוכנה הוא דברי חיזוק והתעוררות מבלי שקו"ט בענינים עיוניים (מלבד הערה בסופה) ולאידך מכתבים אלו הרי - למרות שיתכן שבתחילה כתב הרבי דברי התעוררות - הרי יש בהם ביארורים גדולים, יחסית כמובן, בעניני תורה. וזאת כאשר מדובר על ילד בגיל תשע ואחד-עשרה?

אבקש לכל מי שיודע מה בנידון לא למנוע טוב ולפרסם מהו מקורם של העורכים.

בכלל היה מן הראוי (כפי שכבר העירו רבים מעל גבי בטאון זה) שתבוא סקירה ברורה על סדר כתיבת ה'רשימות' באותם שלושה מחברות. האם תאריכים מוקדמים באים שם בדפים קודמים - ואז נראה שהרבי כתב זאת לפי סדר המחברת, או ש"אין מוקדם ומאוחר" (ואם הרבי טרח לבאר פעם את סדר כתיבת ספר הרמב"ם, הרי שלנו מותר לברר סדר כתיבת רשימות יקרות אלו). [אכן בשעתו כתב הגה"ח ר' דוד פלדמן שי' סקירה על ה'רשימות' אך פרט זה - שהוא מעניין ואף עקרוני - לא נמצא שם.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות