E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ לך-לך - תש"ס
שונות
הערות לספר 'תיקוני מקוואות'
הרב ברוך אבערלאנדער
שליח כ"ק אדמו"ר זי"ע, בודאפשט, הונגריה

ארשום בזה כמה הערות לספר "תיקוני מקוואות" להרש"ב שי' לוין:

1. בעמ' יט בתיקון המקוה של אדה"ז: "ולפי שקשה הדבר מאד להטיל מים חמין הרבה כ"כ למקוה, לכן ההכרח הוא שתטבול במתיחת גופה לארכה", לא הבנתי לפום ריהטא למה יותר קל לבנות מקוה רחבה והמים לא יהיו גבוהים כ"כ, מאשר מקוה שמימיו גבוהים יותר אבל צרה?

2. עמ' כ סוף הערה יד: "שאמה היא לערך 8 ס"מ" - צ"ל: שטפח.

3. עמ' עב "מעלת החיבור שמלמעלה למטה", ראה גם בעמ' קלא במכתבו של הרב העלער.

כנראה שהראשון שהציע אוצר ע"ג אוצר מן הצד הוא רא"ח נאה ז"ל, צילום מכתבו בענין זה נדפס בעיתון כפר חב"ד גליון 328 עמ' 62. ואחרי עיון במכתבו מתברר שהוא לא מדבר על זריעה כלל. ולפ"ז צריך תיקון בנאמר בהערה שב'אגרות קודש' כ"ק אדמו"ר זי"ע ח"ז עמ' רעז. וא"כ לא הבנתי בדיוק מה כוונת הרבי שם ב"זריעה במים זוחלין". גם מש"כ הרבי שם: "נתן סאה ונ"ס כפי' הב' בראב"ד", נדמה לי שלא נתבאר בספר זה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות