E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ נח - תשס"ב
חסידות
מעשה גדול - בעבודת חודש תשרי
הרב יעקב יוסף קופרמן
ר"מ בישיבת תות"ל - קרית גת, אה"ק

בד"ה אני לדודי דש"פ תבוא עדר"ת (המשך בששה"ק תער"ב עמ' תרכ"ו) מבאר בנוגע להפלוגתא האם תלמוד גדול או מעשה גדול ד"כל השנה הוא בבחי' תלמוד גדול . . ובתשרי מעשה גדול".

והנה ידוע ומבואר בכ"מ בדא"ח דפלוגתת ב"ש וב"ה האם שמים קדמו או ארץ קדמה היא בעצם אותה פלוגתא האם תלמוד גדול או מעשה גדול, ראה לדוגמא בד"ה השמים כסאי דש"פ נח עתר"ו (המשך הנ"ל עמ' א' קפח) "דב"ש אומרים שמים קדמו דזהו תלמוד גדול . . וב"ה אומרים ארץ קדמה והיינו דמעשה גדול".

ולפ"ז נמצא דבעבודה דחודש תשרי שבה דווקא "מעשה גדול" וכנ"ל - מודגשת במיוחד אופן העבודה בהתאם לשי' ב"ה ש"ארץ קדמה" שזהו "מעשה גדול" וכנ"ל, בניגוד לשי' ב"ש הסוברים ש"שמים קדמו" שזהו "תלמוד גדול".

ולכאו' יקשה ע"ז מהמבואר ביהל אור להצ"צ (עמ' ק"צ) על המארז"ל ש"כל מחלוקת שהיא לש"ש סופה להתקיים" דישנם זמנים שבהם הלכה כב"ש בעבודת האדם וכמו ר"ה! וה"ז לכאו' סתירה עצומה להמבואר לעיל שאדרבה דוקא בתשרי "מעשה גדול" שהוא כדעת ב"ה?

והנה לפענ"ד בכדי לבאר ולתרץ קושיא הנ"ל צריך ביאור רחב בכללות שי' בית שמאי בעבודת האדם ואכמ"ל וית' אי"ה בא' מהגליונות הבאים אולם באם יש למישהו מהקוראים שי' ביאור פשוט על אתר (וכיו"ב) הרי בודאי לא ימנע טוב וכו'.

Download PDF
תוכן הענינים
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות