E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
יו"ד שבט - ש"פ בשלח - תשנ"ט
שיחות
מולד הלבנה לע"ל
הרב שלום דובער הלוי וויינבערג
שליח כ"ק אדמו"ר, אווערלאנד פארקס, קנזס

בהשיחה האחרונה דש"פ וארא, מבה"ח שבט, התשט"ו (הנחה בלתי מוגה), אות יא: " ...ולהעיר שלעתיד לבוא יהי' מולד הלבנה במהירות גדולה יותר,כדאיתא במדרשי חז"ל 'עד שלא חטא אדה"ר היו המזלות מהלכין דרך קצרה ובמהירות, משחטא סיבבן דרך ארוכה ובמתינות כו', אבל לעתיד לבוא הקב"ה מרפא אותה מכה וכו', היינו, שאז יחזור להיות הילוך המזלות כמו קודם החטא.

"ויש לומר, שלעתיד לבוא יהי' הילוך המזלות באופן נעלה יותר [בהנחה המקורית "און נאך גיכער" - "באופן מהיר יותר"] מכמו שהי' קודם החטא, כמובן ממ"ש במשיח "ירום ונשא וגבה מאד", למעלה גם מאדם הראשון ('מאד' אותיות 'אדם') אפילו כמו שהי' קודם החטא -"וע"ד שמצינו שלעתיד לבוא יהי' זמן העיבור במהירות גדולה ביותר - ט' שעות במקום ט' חדשים".

ויש לעיין איך לתווך הנ"ל עם מש"כ ב"תורת מנחם - מנחם ציון" ע' 395 (מרשימה בלתי מוגה): "בנוגע לזמן שלפני החטא - מצינו דעות במדרשי חז"ל שמהלך השמש והירח ושאר הגלגלים הי' במהירות גדולה יותר, ובמילא, הי' הזמן באופן שונה מעכשיו; אבל בתחה"מ יהי' הזמן כמו עכשיו, כפי שמשמע ממ"ש בזהר בנוגע לסדר הדברים בימות המשיח: 'בית המקדש קודם לקיבוץ גליות, קבוץ גלויות קודם לתחיית המתים .. מ' שנה קודם הקיבוץ גלויות לתחיית המתים' - שמזה שכולל הקדימה ואיחור דג' תקופות אלה (בנין ביהמ"ק, קיבוץ גלויות ותחה"מ) בחדא מחתא, משמע, שגדר ומהות הזמן שוה בכולם."

ואבקש מקוראי הגליון להבהיר הענין.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא