E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
יו"ד שבט - ש"פ בשלח - תשנ"ט
הלכה ומנהג
בדין וסת
הרב מאיר צירקינד
תושב השכונה

בשו"ע יו"ד סקפ"ט סי"ג כתב הרמ"א וז"ל: כיצד ראתה בא' בניסן וכ' בו חוששת לא' אייר מפני ר"ח ניסן, ראתה בא' באייר או לא ראתה בו חוששת לט' באייר שהוא יום כ' מראיית יום כ' שראתה. עכ"ל.

והב"ח והש"ך חולקים, וס"ל דאם ראתה בר"ח אייר שוב אינה חוששת לט' בו. ובדרכי תשובה ס"ק ס' כתב: ועיי' בש"ע התניא סקמ"ד שפסק כהרמ"א.

אבל באמת לא ס"ל לאדה"ז כהרמ"א לגמרי, דלהרמ"א צריכה היא לחוש לט' בו (אעפ"י שהיתה ראי' בינתיים), ולאדה"ז אינה צריכה לחוש לט' בו אלא ליום כ' מראיית א' באייר. עיי"ש.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא