E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
יו"ד שבט - ש"פ בשלח - תשנ"ט
הלכה ומנהג
הנחת תפילין אחרי תפילת ערבית
הרב מאיר צירקינד
תושב השכונה

בסדור דרך החיים סי' יז ס"א כתב: "אסור להניח תפילין בלילה אפי' אחר שהתפלל בעצמו תפילת ערבית ואפי' הוא עדיין יום, אבל כשלא התפלל הוא אף כשהציבור התפלל כבר מותר".

ובנתיב החיים סק"א כתב ע"ז: "ואדמו"ר סימן ל ס"ה כתב ויש מי שחולק ע"ז וטוב לחוש לסברא האחרונה.

והנה מדמציין הסעיף קטן שלו ("א") בדברי הדה"ח בין תיבת כבר לתיבת מותר, משמע דס"ל דהיש מי שחולק ס"ל דאם הציבור התפלל (אעפ"י שהוא לא התפלל) אסור להניח תפילין. וזה אינו בדקדוק, דהיש מי שחולק הוא הש"ך ביו"ד סי' קצו סק"ד (וראה בפסקי דינים של אדמו"ר הצ"צ על אתר), והוא סובר דאפי' אם הוא בעצמו וגם הציבור התפללו – מותר להניחן. ומשום זה כתב אדה"ז לחוש לסברא זו היינו להחמיר במצות עשה דאורייתא ולהניח תפילין.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
רשימות
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא