E. haoros@haoros.com

F. (718) 247-6016

Haoros UBiurim - הערות וביאורים
ש"פ בהעלותך - תשס"ב
נגלה
טלה ונעשה איל
הרב שמואל זאיאנץ
ר"מ בישיבת תות"ל מאריסטאון

איתא בב"ק (סה, ב) "אמר רבי אילעא: גנב טלה ונעשה איל . . נעשה שינוי בידו וקנאו, טבח ומכר שלו הוא טובח...". וכן הובא מימרא זו גם בדף צו, ב (ונפסק כן בטש"ע ח"מ סי' שנג). ואף שהוי "שינוי דממילא", מ"מ קונה לשיטת ר"א.

והנה בשו"ת שו"מ מהדורא א ח"א סי' קמג, כותב שנסתפק בדין דשינוי מעשה, האם צריך שישתנה בכל הכלי; או סגי במקצת הכלי. וכותב, ומביא מהגמ' בדף צו, "אמר ר' פפא: לא הזקינה הזקינה ממש, אלא אפי' כחשה". ופרש"י: "דלא הוי שינוי כולי האי, דלא אישתני כולי גופא". ומוכיח מגמ' זו, דאף "שינוי במקצת אקרי שינוי" ("...דהיה גם בתחילה בהמה אלא שהיה קטן . . ונעשה איל..."). ומוכיח מדין דר"א, דאפי' גנב טלה ונעשה איל הוי שינוי, משום "דלא נשתנה כולו רק במקצת". ומסביר שם הא דהגדירו הפוסקים השינוי דנעשה איל כשינוי השם (ולא שינוי מעשה), משום דבאמת לא הוי שינוי מעשה ממש. ובזה מסביר דברי רש"י שכתב בדין דר"א, דהשינוי הוא רק "להא מילתא" (דו"ה ולא לקרן וכפל), והוא משום דאינו שינוי ממש דלא נשתנה בכולו, אלא לגבי דו"ה, מספיק שיש לו חלק בזה כדי שלא ישלם דו"ה על אותו חלק1.

והנה מצינו סברות כעין זה בעוד מפרשים. אבל רק כאן (בשו"ת שו"מ) מבאר, דגם לר"א הוי הדין ד"טלה ונעשה איל" דוגמא של "שינוי במקצת", ולא נשתנה כולו.

דהנה ר"א סובר שטלה ונעשה איל נחשב לשינוי, הרי ענין השינוי בפשטות הוא לא רק הוספה על מה שהיה לפנ"ז, אלא ש"נשתנה" (עד שיש סוברים דצריך שינוי כזה שלא יוכל "לחזור לברייתו") ונעשה דבר חדש, ובפשטות ענין השינוי מצריך שיהיה החפץ כולו נחשב לדבר חדש, וממילא יובן שלר"א "טלה ונעשה איל" נחשב לשינוי בכל הטלה2.

ואפשר להוסיף, דהלימוד ש"שינוי קונה" מיוסד אדרשא: "...אשר גזל כעין שגזל יחזיר, וא"ל דמים בעלמא בעי שלומי...". דנראה קצת, דאם הוי "כעין שגזל" אע"פ שנשתנה קצת, ועדיין הוי "כעין שגזל", יחזיר החפץ עצמו.

ולכן מובן, שהדין דר"א הוא דווקא כ"שנעשה איל", ולא כש"נתפטם", (אע"פ שבגמ' לפנ"ז מובא לגבי הלכה אחרת ברייתא ד"כחושה ונתפטמה") דאע"פ דגם בזה יש הוספה או שינוי במקצת, מ"מ אין זה שייך לדין "שינוי" שזה דווקא כשנשתנה כולו3.

וכמו"כ נבאר הכוונה בהשקו"ט בהראשונים לגבי שיטת האמוראים (ר"ז ור"פ) בשיטת התנאים, בהדין דשבח שע"ג הגזילה לגזלן: דלשיטת הרא"ש והר"ת בר"פ אליבא דר"י, דהשבח חשיב 'שינוי' לקנות (אף דחוזר) הוי דין זה שייך לכל הבהמה, כיון ש"נעשה שינוי", והיינו דבהמה שנתעברה נעשה שינוי לכל הבהמה. ובזה גופא כתב הרא"ש ב"הגוזל" סי' ג (בביאור שיטתו דלאחר השינוי משלם (לא כרגע לפני השינוי, אלא) כשעת הגזילה: "...וה"ה [גזל פרה ונתעברה אצלו וילדה] אפי' לא ילדה, נמי משלם כשעת הגזילה, ולא כמו שהיה שווה בשעת השינוי, מידי דהוי דגזל טלה וגזלו לזמן מרובה עד שנעשה איל, דאילו בא הגזלן והוציאו קודם שנעשה איל, היה לוקח בהמתו כמו שהיא...". והיינו דקודם שבא לדרגא ד"נעשה איל", אין כאן שינוי אף שאפשר שיש כאן הוספה.

ועוד, הרי אם גזל בהמה מעוברת או טעונה, אבל הולד היה קטן וכן הגיזה, ונגמר ביד הגזלן, לא מצינו דהוי "שינוי". ולא עוד אלא שהרשב"א בדף צה שולל זאת בתכלית "...אא"כ יפרש הוא ז"ל שאפי' הגיזה שהרוויחה ונתגדלה . . קרי שינוי . . והוי כגזל טלה ונעשה איל. . וג"ז אינו מחוור בעיני . . וגידול הגיזה והולד אינו נעשה שינוי, שהגיזות והולדות טפילות הן לגוף הבהמה, וכיון שגוף הבהמה לא נשתנה אע"פ שגוף הגזה והולד נשתנו, אין זה קרוי שינוי".

וא"כ נראה עד"ז, שאם נתווסף ב"פיטום" הבהמה, שבוודאי אין זה שינוי, כיון שהוי הוספה באותו חלק הבהמה והוי חלק ממנה (לא רק שהוי דבר חדש ה"טפל" ובטל להבהמה, אלא היא נכללת ממש בהבהמה שהיתה לפני זה).

ועד"ז נראה בדברי החי' הרי"ם בסוגייתינו, המבאר שיטת רש"י הסובר דלר"א הוי השינוי רק "להא מילתא" (להדין דדו"ה), הגם שמזכיר ע"ד סברת השו"מ, מ"מ בביאור ר"א נראה שמדגיש הנקודה הנ"ל, דטלה ונעשה איל הוי "שינוי" (ולא רק הוספה) .

ובשיטת הסמ"ע שכתב בסי' שסב סקי"ז, דריבוי הגיזה או הולד שייך להגזלן לשיטת הראשונים (וכבר תמה עליו ה'נתיבות' שם, דאפי' נתפטמה או נתגדל הטלה אינו של הגזלן), הרי כותב שם "אין בו שינוי כלל", וכפי שמבאר ב'אמרי משה' סי' לב שכוונת הסמ"ע (אינו בדין "שינוי" קונה, אלא) היא מפאת דין ד"תקנת השבים", אבל בוודאי "הוספה" אינה נחשבת ל"שינוי", ובפשטות "שינוי" במקצת אינו נחשב לשינוי4.

ולכן נראה פשוט יותר ללמוד, שכוונת ר"א הוא ד"טלה ונעשה איל" הוי שינוי משום שמשתנה לגמרי. וכן נראה שלומד הרבי בזה בלקו"ש חכ"ז (עמ' 1 הע' 9, וכן בעמ' 3 בפנים ובהע' 36) כשמבאר הא דגם להרמב"ם (הלכות מעשה הקורבנות רפט"ז) הפוסק דנדר טלה לא יביא איל לכתחילה, ואין אומרים "בכלל המרובה מועט", משום "איז אין א קרבן גדול ניט נכלל א קרבן קטן. און ס'איז מובן דער חילוק צווישן דעם און דאס וואס מ'זאגט יש בכלל מאתיים מנה: דארטן איז עס דאך אן ענין שבמציאות, שבכלל מאתיים יש מנה במציאות, משא"כ בנדו"ד, ווען ער איז מקריב א שור איז אין דעם ניטא אן עגל". ובהע' 9 בענין זה כתב "וראה ב"ק (סה, ב) טלה ונעשה איל נעשה שינוי בידו...". והיינו, דלא רק דענין השינוי הוא בזה שנעשה דבר חדש לגמרי, אלא שהשינוי הוא באופן שאין כאן המציאות הקודמת.

[ועד"ז בא"ד החי' הרי"ם ע' 14 "...גם בזה שייך שהטלה נאבד דאין כאן עוד טלה כיון שנעשה איל"].

ובמילא נאמר דחידוש דר"א ד(כמו דמוצאים בדיני קרבן) דאיל הוא מציאות בפ"ע, עד שאין כאן טלה, לכן הוי "שינוי בידו", אבל וודאי כשהשינוי הוא "בכולו" או מצד השם שמבטא שינוי בכל הבהמה או שבמעשה, אז יש כאן שינוי בכל הבהמה[1].

(וכן "הזקינה" הוי שינוי בכל הבהמה, אלא דשם פשוט יותר, ד"ניכר" השינוי בכל הבהמה בכמה עניינים, משא"כ בנעשה איל הוא חידוש יותר, דאינו ניכר שינוי זה. וראה שטמ"ק צ"ו). ויש להאריך ואכמ"ל.


1) לא ברורה לי כוונתו, בתחילה מוכיח ששינוי במקצת נחשב לשינוי, ולבסוף מבאר שאין זה שינוי ממש כו' (לרש"י), ולגמ' בדף צו לא קיי"ל כן. והפוסקים החשיבו לשינוי רק משום שינוי השם.

2) ובאמת גם בר"ח מצינו למימר שאינו חולק בזה, אלא שסובר: א) שינוי דממילא לא הוי שינוי (רש"י). ב) דבר העומד מלכתחילה להשתנות (כמובא בשטמ"ק). אבל בר"א נראה שזה מוכרח כדלהלן.

3) ועד"ז נראה בשיטת הרמב"ם ב"אין שמין לגזלן", דיכול הנגזל לתבוע החפץ "כששמו עליו", דאין שבירה מהוה "שינוי" (אלא שמועיל לגבי הדין שאין אומר הש"ל, וכמבואר במפרשים ובגר"ח הלוי).

4) ועד"ז המובא ברעק"א כאן, בביאור קושיית ר"א על ר"ח ותי', וקושיית הגמ' על רב ותי' בביאור הא', דמבאר, "אטו תורא גנבי מינך", דשבח הפיטום שייך להגזלן (וכן בתחילת ביאור השני דמובא שם, מפורש אודות "פיטום", ושם לומד שאינו שייך להגזלן וכותב "...אם אמרי' דגבי פיטום אינו בכלל שבח גזילה", דמשמע דבביאור הא' סובר דהוי בכלל "שבח גזילה"). שהכוונה שם מצד הביאור דתקה"ש, ועד"ז בפנ"י שם.

5) ויומתק יותר מה שנעשה איל הוי שינוי, אף שמטלה לפילגס אינו שינוי, וכן מפילגס לאיל, כיון ששינוי זה באופן שאין בו ממציאות הקודמת כלל, הוא רק כשנעשה איל והיה בתחילה טלה.

Download PDF
תוכן הענינים
גאולה ומשיח
לקוטי שיחות
שיחות
אגרות קודש
נגלה
חסידות
רמב"ם
הלכה ומנהג
פשוטו של מקרא
שונות